Oprava panelových spár

Oprava panelových spár je důležitá tehdy, když už stará výpň přestane plnit svoji funkci, tj. těsnit. Vzhledem k tomu, že panely neustále pracují, dochází po letech ke ztrátě pružnosti výplně a začínají se objevovat trhliny, kterými může dovnitř zatékat. To už je ale krajní situace a je lepší tomu předejít včasnou výměnou těsnícího tmelu. Nejprve je potřeba odstranit starý tmel a důkladně očistit okraje spáry – ty budou tvořit styčnou plochu s novým tmelem, který k nim musí dobře přilnout. ...

Více zde →

Oprava zateplených fasád poškozených ptáky

Spolu s rozmachem zateplování fasád se zároveň zvýšil i počet jejich poškození ptáky. Ačkoli kolem děr nejčastěji uvidíme létat straky, kavky a případně sýkorky, na svědomí je mají v drtivé většině případu strakapoudové. Ostatní výše jmenovaní ptáci zde hledají buď útočiště( díry jsou vhodné pro zahnízdění) anebo potravu.

 

Za oběť padá často nejen fasáda samotná, ale i plastové prvky, jako jsou například větrací mřížky. Tyto prvky je potřeba rovněž vyměnit. Používáme větrací mřížky z hliníku, jejichž součástí je zároveň síťka proti hmyzu, ...

Více zde →

Kácení dřevin od 1.11.2014 – úprava vyhlášky

S platností od 1.11.2014 se po roce opět mění vyhláška o povolování kácení dřevin. Zatímco dříve se povolení nevyžadovalo pro dřeviny rostoucí v zahradách, nyní se nevyžaduje pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň.

Tímto by se měly eliminovat spory o tom, co spadá ...

Více zde →

Prořezávání stromů a základní druhy řezu

Mezi základní druhy řezů patří řez výchovný, řez udržovací a řez zdravotní. Vzhledem k poptávce, která se v drtivé většině případů týká vzrostlých stromů se budeme zabývat zejména řezem zdravotním, a o prvních dvou typech řezu se pouze zmíníme.

Řez výchovný

Provádí se již ve školkách a podle potřeby ještě 2-5 let na konkrétním stanovišti. Máte-li specifické požadavky na výsledný vzhled stromu(výška kmene, větvení apod.) je potřeba tyto požadavky sdělit.

Řez udržovací

Více zde →

Mytí a čištění fasád

Mytí a čištění fasád provádíme buď tlakovou vodou (u povrchů odolnějších), nebo pomocí vysavače. Obecně se čištění fasád provádí zejména z těchto dvou důvodů:

  1. Je čistě estetický, kdy jde zákazníkovi pouze o smytí prachu a jiných nečistot (řasy, plísně…) usazených na fasádě.
  2. Důvod je i praktický, a to před opravou či novým nátěrem fasády.

Tlaková voda zbaví fasádu nejen nečistot, ale i volných či odlupujících se částí omítky nebo starého a nesoudržného nátěru. Proti návratu řas a plísní doporučujeme ...

Více zde →

Postup při kácení stromů

Postup při kácení stromů

V případě kácení stromů je vždy nutné zvážit rizika a podle toho se rozhodnout buď pro klasické kácení, kdy se strom položí v kuse do volného prostoru anebo pro rizikové kácení, kdy se strom ořezává po částech, které se kontrolovaně shazují nebo spouští po laně.

Klasické kácení

Používáme všude tam, kde je v okolí stromu volný prostor anebo kde je alespoň dostatek prostoru na položení stromu. Více se používá u jehličnanů, neboť  ...

Více zde →

Období pro kácení stromů

Kdy kácet stromy na zahradě? 

Tuto otázku si jistě položil nejeden z vlastníků pozemku, na kterém nějaký ten strom stojí. Ač by se mohlo zdát, že období kácení stromů je jen dílem byrokratů (strom přece kácím, tak mu to může být jedno kdy…) opak je pravdou a časové vymezení tohoto období má své důvody.

Z hlediska ochrany přírody má největší přínos v tom, že touto dobou nevyrušíte hnízdící ptáky, a ačkoliv Zákon o ochraně přírody a ...

Více zde →

Kácení stromů od 1.7.2013

S účinností od 1.července 2013 vstupuje v platnost novela vyhlášky č. 189/2013, která upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Dle této vyhlášky je nyní možno bez povolení kácet:

  1. Dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm ve 130 cm nad zemí
  2. Zapojené porosty dřevin, jejichž celková plocha nepřesahuje 40m2
  3. Dřeviny pěstované na pozemcích, které jsou na katastrálním úřadu vedené ve způsobu využití jako plantážních dřevin
  4. Dřeviny rostoucí na zahradách

 

Ohlašovací povinnosti podléhají (není nutné povolení, stačí pouze oznámit kácení příslušnému úřadu minimálně ...

Více zde →

Zákon o kácení stromů 2013

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jehož účelem jest za účasti krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, ve vztahu ke kácení stromů pojednává mimo jiné o ochraně dřevin. Dřeviny jsou jím chráněny podle tohoto zákona před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje přísnější ochrana (památné stromy, zvláštně chráněné rostliny a živočichové).

Povinností vlastníků je ...

Více zde →