Prořezávání stromů a základní druhy řezu

Mezi základní druhy řezů patří řez výchovný, řez udržovací a řez zdravotní. Vzhledem k poptávce, která se v drtivé většině případů týká vzrostlých stromů se budeme zabývat zejména řezem zdravotním, a o prvních dvou typech řezu se pouze zmíníme.

Řez výchovný

Provádí se již ve školkách a podle potřeby ještě 2-5 let na konkrétním stanovišti. Máte-li specifické požadavky na výsledný vzhled stromu(výška kmene, větvení apod.) je potřeba tyto požadavky sdělit.

Řez udržovací

Navazuje na  výchovný řey a jeho cílem je udržet strom v „dobré kondici“ během celého jeho života. Pokud se nejedná o záměrně tvarovanou dřevinu, je vhodné, aby řez odpovídal přirozenému habitu daného druhu. Zanedbá-li se tento druh řezu dlouhodobě, bývá pak zapotřebí značného řezu, který často zapříčiní otevření velkých, špatně se hojících ran.

Zdravotní řez

Cílem tohoto druhu řezu je zejména zabránit rozšíření škodlivých organismů. V rámci prevence odstraňujeme slábnoucí a odumírající větve nebo větve mechanicky poškozené, v rámci léčby je nutné odstranit nemocné nebo hmyzem napadené části stromu. Průzkum zdravotního stavu dřeviny je vhodné provést během vegetačního období, ale před nástupem vysokých letních teplot ( sledujeme prosychání, odumírající větve, změny barvy a velikosti listů atd.).

Do kategorie preventivních zákroků patří tzv. prosvětlovací řez, který provádíme u hustých korun. Zvýšená vlhkost  v těchto korunách působí příznivě na množení patogenních organismů, a proto je zajištění dostatečného přístupu vzduchu a světla více než žádoucí. Je vždy lepší odstraňovat více slabších větví než několik silnějších(s malými ranami si strom lépe poradí).

Nejčastěji požadovaných zákrokem bývá řez redukující rozměry stromů nebo řez bezpečnostní. Často se jedná o stromy, kde byl zanedbán řez výchovný nebo se nepočítalo s tím, že strom doroste do velikosti, kdy začne větvemi ohrožovat přilehlé budovy apod.

Řez bezpečnostní 

Je téměř totožný s řezem zdravotním, rozdíl je v tom, že při bezpečnostním řezu odstraňujeme navíc i zdravé větve, které rostou nevhodným směrem(dotýkají se fasády, oken, rostou nízko nad vozovkou atd.) a mohou tak způsobit materiální škody nebo újmu na zdraví.

Řez redukující

Tento typ řezu by se u starých a vzrostlých stromů měl použít jen v zájmu ochrany okolí nebo záchrany stromu!!Je s ním totiž spojena řada nežádoucích účinků, které mohou způsobit odumření stromu – snížení odolnosti vůči patogenům, vznik velkých ran, trvalé poškození přirozeného habitu, vznik málo stabilní koruny apod.

Podle zákona č.114/1992Sb o ochraně přírody a krajiny §7, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48), nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Péče o ně je povinností vlastníků a v případě nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Způsobíte-li řezem podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických funkcí stromu anebo jeho bezprostřední či následné odumření, vystavujete se tak možnému postihu!

Typický příkladem výše uvedeného je uříznutí špičky u jehličnanů. V mnoha případech je tedy lepší strom pokácet a vysadit místo něj nový. Vzhledem ke stávající situaci, kdy již nepotřebujete povolení ke kácení stromů na vlastním pozemku (vyhláška) je to snazší a v řadě případů i levnější, neboť radikální prořez může kolikrát i několikanásobně převýšit cenu kácení. Bojíte – li se, že přijdete o stín apod., je možné (pokud to prostor dovoluje) vysadit v blízkosti strom nový a původní strom nechat pokácet za několik let, až  mladý strom trochu povyroste. Při sázení stromů v blízkosti objektů nebo inženýrských sítí doporučujeme brát v potaz habitus zvoleného stromu a jeho životnost!