Pozor, od 1.11.2014 vstoupila v platnost novela vyhlášky o kácení stromů. Více v naší sekci články.

Rizikové kácení stromů s využitím horolezecké techniky se používá v případě, že kolem stromu není dostatek místa a hrozí při kácení klasickým způsobem poškození majetku. Například pokud strom roste v blízkosti domů, pergol, přístřešků… anebo pokud nad ně zasahuje svými větvemi.

V případě rizikového kácení stromů vyleze za pomoci horolezecké techniky pracovník po kmeni až do špičky stromu. Postupně odřezává větve stromu, které pomocí lana opatrně spouští druhý pracovník dolů.

Od 15.července 2013 vstoupila v platnost novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (č. 189/2013 Sb.):

Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení vnáší zásadní změnu v přístupu ke kácení stromů a keřů v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nemusí žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zpřísnění nastává u ochrany alejí, kdy Ministerstvo životního prostředí zpřísňuje ochranu stromořadí. Vyhláška je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.

První blok, obecná část:

  • Vyhláškou o ochraně dřevin platnou od 15. července 2013 se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Majitelé zahrad budou moct kácet stromy na svém pozemku bez povolení a zároveň se zpřísňují pravidla ochrany stromořadí.
  • Kácení stromů však zpravidla probíhá na podzim, během vegetačního klidu.

Zpřísnění:

  • Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících plochu 40 m2.
  • Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody.
  • Ochraně podléhají stejně jako dosud keřové porosty, nově jsou taktéž zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující plochu 40 m2. Tyto porosty často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

Definice stromořadí:

Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. O stromořadí se jedná i pokud chybí v některém úseku souvislé řady některý strom. Za stromořadí se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm.

Povolení:

Povolení ke kácení stromů a keřů, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, již nebude potřeba pro zahrady.

Definice zahrady:

Veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí. Zahrada musí současně splňovat VŠECHNY tyto znaky! Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.

Ačkoliv kácení a prořezávání stromů nevypadá jako nikterak složitá činnost, opak je pravdou. Jedná se o velice náročnou činnost, jak z časového hlediska, tak z hlediska technologického. Pokud pak strom roste v blízkosti domů, plotů, pergol, skleníků atd., případně nad ně zasahuje svými větvemi, tak se jedná o činnost ještě složitější a je zapotřebí využít horolezecké techniky, kdy se strom postupně rozřeže odshora. Tímto způsobem se zabrání škodám na majetku, ale hlavně nedojde k ohrožení zdraví či lidského života.

 

Pokud je kolem stromu dostatek prostoru a nehrozí poškození majetku a zdraví a není tak potřeba využít horolezecké techniky, je možné strom nasměrovat tak, aby během kácení dopadl do volného prostoru.

Podmínky kácení a prořezávání stromů upravuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zmiňovaného zákona.

Stromy soukromých majitelů, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm je možné kácet bez povolení. Regulováno zákonem je také kácení souvislých porostů keřů, bez povolení je možné do celkové plochy 40m2.

Kácení stromů a keřů na soukromých pozemcích (zahrada u domu) je možné v období vegetačního klidu, které je obecně považováno v době od 1. října do 31. března. Toto období však není zákonem přesně stanoveno.

Podmínky kácení stromů:

  1. U zdravého stromu (pokud nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví či majetku), který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, je potřeba vyjednat si povolení od příslušného úřadu (např. Městského úřadu) pro kácení stromu. Po podání žádosti je nutné počkat na písemné rozhodnutí. Délka doby zpracování žádosti záleží na místních podmínkách (zda je nutné o kácení stromu informovat některé občanské sdružení), obecně však úřad povolení vydá do 90 dnů. Proto je vhodné podat žádost s dostatečným předstihem.

  2. Kácení stromů a keřů z důvodů pěstebních (pro účel obnovy, z důvodu špatného zdravotního stavu stromu apod.) je možné bez povolení. Kácení je však potřeba písemnou formou oznámit minimálně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který má právo kácení omezit, pozastavit, nebo zakázat úplně.

  3. Pokud je strom nemocný, což je na první pohled viditelné díky suchým větvím, napadením houbami, případně hrozí z jiného důvodu bezprostřední ohrožení značného majetku, zdraví či lidského života pádem stromu, není potřeba povolení vyjednávat. Je potřeba pouze do 15 dnů od pokácení stromu poslat příslušnému úřadu oznámení s přiloženými fotografiemi stromu.

Formulář „Povolení ke kácení stromů“ si můžete stáhnout zde, nebo nás kontaktujte – vše potřebné zařídíme za Vás.