Zákon o kácení stromů 2013

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jehož účelem jest za účasti krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, ve vztahu ke kácení stromů pojednává mimo jiné o ochraně dřevin. Dřeviny jsou jím chráněny podle tohoto zákona před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje přísnější ochrana (památné stromy, zvláštně chráněné rostliny a živočichové).

Povinností vlastníků je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování. Při výskytu epidemických nákaz, či jiných vážných onemocnění, má orgán ochrany přírody právo přikázat vlastníkům provedení nezbytných zákroků, včetně pokácení dřevin.

Povolení ke kácení dřevin

Až do 15. 7. 2013 bylo nezbytně nutné vyžádání povolení orgánu ochrany přírody ke kácení zdravého stromu, který měl ve 130 cm nad zemí větší průměr kmene než 80 cm. To od 15.7.2013 zásadně upravuje vyhláška ze dne 27.června 2013 č. 189/2013 Sb. Bez povolení je nyní možné kácet:

  • dřeviny s obvodem kmene ve 130 cm nad zemí menším než 80 cm
  • zapojené porosty dřevin nepřesahující plochu 40m2
  • dřeviny pěstované na územích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využívání jako plantáž dřevin
  • dřeviny rostoucí na zahradách (veřejnosti nepřístupný oplocený pozemek u rodinného či bytového domu v zastavěné části obce)

Není nutné žádat o povolení při kácení stromů, které bezprostředně ohrožují lidské zdraví, či dokonce život, případně hrozí-li škoda na majetku značného rozsahu. Dále není potřeba žádat o povolení při kácení dřevin z důvodů pěstebních (za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, dále také při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, apod.), případně z důvodů zdravotních. V těchto případech postačí pouze písemné oznámení nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Ten však může kácení omezit i zakázat, pokud kácení dřevin odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

 

• Nabízíme Vám bezpečné kácení stromů

• Nabízíme profesionální kácení stromů

Zjistěte více o kácení stromů, kontaktujte nás.